Жәрдем

Бул  тест 20 сораўдан ибарат болып, категорияларға бөлинген, категориялар администрация тәрепинен белгилеп бериледи. Тестке 10 минут ўақыт бериледи.